9. 7. 2019.

ČEMU SLUŽI PIO FOND U SRBIJI

prvi put objavljeno 15.01.2019
SAOPŠTENJE  ZA JAVNOST O
NEREGULARNOSTIMA U RADU PIO FONDA
- Filijala BEOGRAD

Ako bilo ko misli da je najveći greh PIO FONDA – protivustavna pljačka 20% penzija svim penzionerima, iz 2014 – taj je loše obavešten. Te 2014 godine, doneto je (skupštinskom većinom) čak 6 Uredbi (kojima je počeo da vlada još Milošević) jer je to najbži način da derogiraš osnovni Zakon – i prilagodiš njegove odredbe – svojim najtrivijalnijim dnevnim političkim potrebama. (U nastavku je popis svih Uredbi – koje tome sluše – a koje u Rešenju    o obračunu penzijske osnove – svakom novom penzioneru – zauzima (samo nabrajanje „zakonskih osnova“) celu stranu A4 (6.000 karaktera, bez belina) – iza čega sledi jednanepregledna tabela OBRAČUNA – penzijske osnove. Zapravo u tim Uredbama – se krije simulirani „pravni osnov“ – za kontinuranu, bezobzirnu i prolongativnu (bez kraja) – pljačku cele penzionerske populacije – do smrti – jer je obračun OSNOVE PENZIJE - trajni obračunski osnov – ma šta, bilo koja vlast - bude odlučivala u okviru neke penzione politike.

„R.F.PIO Filijala Beograd, na osnovu čl.82 i 98. Zakona o PIO („Sl.gl.RS“ br.34/03, 64/04 US, 84/04 -dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 us, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14 – u daljem tekstu : Zakon) i čl. 43 i 45 Statuta Rep.F.za PIO („Sl.gl.RS“ – br.31/08, 37/08 i 140/14) rešava ...

Naime, ja sam ovo saopštenje napisao 190219 i već postavio na svoj blog, ali su se onda desile (kako „ništa nije slučajno“) – koincidencije – da je INSAJDER istog dana objavio komentar o rasipničkoj adaptaciji direkcije PIO FONDA u Dr.A.Kostića br.9, kao i komentar VREME - na od 21.02.19 „PARADIGMA PRAVNE BRUKE“ – o presudi br.16923/18 – kojom je prvostepeno odbijen zahtev – da se jednom penzioneru (Tužiocu) – vrati gore pomenutih– protivustavno otetih 20% - iz famozne 2014. !!!
Onda sam rešio da ovo svoje saopštenje malo prepakujem, dovedem u vezu sa navedenim izvorima – i pružim malo „širu sliku“ razmera i obima - pljačke PIO FONDA.

Ja sam naime stekao „starosni uslov“ sredinom 2017, pa sam se, nešto opomenut od kolega, sa sličnim parametrima (arhitekata), a nešto zamoljen od prijatelja novinara – malo detaljnije pozabavio – eksperimentom „in vivo“ – na laboratoriskog „belog zeca“ – u ovom slučaju moje malenkosti – kao NOVOG PENZIONERA ! (O tome sam neprekidno obaveštavao i medije – sa 9 postova – čiji se popis datuma i naslova – nalazi na bloigu – za celu 2018)

Opšte je poznato, da u celom uređenom svetu, sa balansiranim ekonomijama, u svim situacijama (čak i recesije) PIO FOND (uz socijalni, stambeni, zdravsteni, obrazovni i druge) – predstavljaju najjače monetarne poluge budžetskog balansa – pa time i socijalne ravnoteže. Zato što su to od Države garantovani DEPOZITI – vlašništvo, kao NEKRETNINA (porodična kuća !?!) koju je svaki zaposleni, kupio na 480 mesečnih rata - tokom 40 godina radnog staža !!! Kao i svi drugi segmenti društva – u Srbiji – u ovom trenutku – ovi najjači državni (laički rećeno) depoziti za razvoj – stoje u karikaturalnom „iskrivljenom ogledalu“ (jer su stalno „prazni“) !!! Ali zadržimo se na primeru – zbog koga sam prvo (u tri nedelje) „naučio napamet“ Zakom o PIO (sa svim dodacima) – da bih u sledećih 600 dana – do danas – bio bez konačnog obračuna - moje penzijske osnovice !?!

Naravno, ni jedan pojedinačni primer – ne bi bio zanimljiv – da nije paradigma rada čitavog sistema. Zato najpre jedan neoboriv dokaz o sistemskoj šteti – koja se „zakonito“ i stalno – nanosi penzionerima.
Dakle - prema zvanićnoj statistici – broj novih penzionera godišnje – izgleda ovako :
2014.godina – 161.324. Zahteva / 2015. – 143.859. Zahteva / 2016. – 135.343.-

To su dakle konkretne „žrtve“ sa imenom i prezimenom. Zašto „žrtve“ ? Zato što je nepisana praksa PIO FONDA (za Bgd. – Nemanjina 30) – da neće da primi ni jedan dokaz na osnovu koga bi vam unela DEO staža u tzv. „matičnu evidenciju“ (ličnu) – recimo za godinu, za šta ne postoji nikakva zakonska smetnja. Dokumentacija se prima kada : ili promenite radni status (poslodavca) ili steknete USLOV za starosnu ili invalidsku penziju !?! U čemu je trik, koji su omogućile pomenutih 6 Uredbi iz 2014 ? Sticanjem (recimo) starosnog uslova za penziju – lice po sili zakona mora odjaviti : svoj radni, socijalni i zdravstveni status – što praktično znači – da za SISTEM (privremeno) „ne postoji“. Tačnije iza čoveka više „ne stoji“ – ni poslodavac, ni Udruženje, ni Firma – niko !
Gurnuti ste na ivicu provalije – i na milost i nemilost PIO FONDA !

Ima monogo slučajeva „osiguranika“ – koji su (ako su se žalili) po dve i tri godine bili u tom statusu. Zapravo ste „glineni golub“ tako dugo – dok se vaš PREDMET „vrti“ između kadije i sudije – tačnije od I.stepenog organa (za Beograd – Nemanjina 30) i II.stepenog – Direkcije u ulici Dr.A.Kostića br.9 !!!  Dakle dok traje „upravni postiupak“ – kome niko ne može proceniti kraj – jer jedino na šta zakon obavezuje PIO FOND je rok od 60 dana – dok se rešenja izdaju za 6 meseci (kao u mom slučaju sa oba Privremena Rešenja). Pritom veliki deo Državne Uprave, nema nikakav - opis obima posla, nikakvo merenje učinka – niti bilo kome odgovara – za bilo šta. Za takav odnos prema osiguranicima – KOJI NJIH PLAĆAJU – imaju primanja od 60 do 100.000 danara – i većina (oko 60%) koriste beneficirani radni staž – rezervisan inače za : spasioce, rudare, ronioce, gorsku službu, vatrogasce, vojsku i policiju u ratnim uslovima !!!
Jedini način da „neko treći“ – ko nije „kadija i sudija“ izračuna vaš osnov za penziju – je da tužite PIO FOND – kada stupa na snagu član.85 Zakona o PIO – koji kaže, od prilike – MATIČNA EVIDENCIJA je jedina merodavna za određivanje svih elemenata ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – izuzev sudskog veštačenja – koje je merodavno !!! Inače matična evidencija je „prokleta avklija“ – kojoj ima pristup samo ovlašćeno lice PIO FONDA – koje unosi podatke o stažu – isključivo na osnovu obrasca M8– uvedenog inače 1987. godine ! Kako smo rekli - pre „kraja“ – nikakvi dokazi o doprinosima se ne primaju !
Prevedeno – tek sudski veštak može da vam kaže na koliku penziju imate pravo – po zakonu o PIO – pod uslovom da iscrpite sve „pravne lekove“ – Žalbe na dva prvostepena i dva drugostepena rešenja (čije trajanje nema procenu) - a vi se samo „naoružajte strpljenjem“ !                 

Ako izuzmemo rizik od „pokušaja ubistva iz nehata“ – jer se na ovaj našin maltretira populacija u rizičnoj kategoriji – 65 +  godina – način da saznate na koju penziju imate pravoje da ih tužite – ali da ne prođete kao penzioner tužilac, u priči koju je iznelo VREME u br.1466 - „PARADIGMA PRAVNE BRUKE“ – kada prvostepeni Sudija – nije ni pozvao Tužioca na ročište – da iznese svoje prigovore i eventualno traži veštačenje. Istine radi (baveći se ovim – nažalost) ja raspolažem jednim podatkom koji je - bolja vest od ovoga – a to je - da je do kraja 2016 godine, u Beogradu i Novom Sadu – čak 37.204 penzionera – tužile svoje PIO FONDOVE – i da je u pravosnažnom drugostepenom sporu – Apelacionu sud – čak 70% presudio u korist Tužioca !!! Ali – vratimo se malo nazad – „od opšteg – ka posebnom !!!

Dakle, pomenute 2014 godine, jednom od 6 Uredbi – uvedena je i izmena člana 67. Zakona o PIO – tačnije – dodata je poslednja alineja – rečenica na kraju člana :
Kao jedan mesecu smislu stava 1. ovog člana računa se kalendarski mesecodnosno 30dana.“         Izgleda zanemarljivo na masu od 40 godina staža – jel' da ? Naročito „kalendarsko“ peglanje meseci !
A rekli smo, godišnje je novih Zahteve oko 150.000 – pa vidite sada ovu računicu !?!

Primenom pomenutog čl.67. Zakona o PIO, za standardni fond od 40 godina, ako se svi meseci račujaju po 30 dana, (bez 31.) u prilogu Rešenja – saznajete, da je tome prilagođen i PIO SOFTVER – pa je lako izračunati :
Za uobičajenih - 40 god. staža 40x12 = 480x30 = 14.400 dana staža (!?!) ali kalendarski :
40.g.x 6 x 30 * (7.200) + 40 x 6 x 31 * (7440) – 40/4x2 *(20) = 7200+7440-20 = 14620.- dana
Razlika je : 14.620 - 14400 = 220/30 = 7,33 meseca – što znači da godišnje - 150.000 ljudi
PIO sistemski (softverski) ošteti SVAKOG PENZIONERA za 7.33 meseca staža
– ili tačnije nečijih 2.290 kompletnih karijera – po 40 godina radnog staža !!!
Konačno pogledajmo – koliko jednu godišnju grupaciju od 150.000 zahteva, košta ovaj račun :
150.000 x 7,33 = 1.099.500 „uzetih“ meseci x (samo 250 € plate) = 274.875.000 € minus !
Nismo zaboravili da je ovo obračunski osnov – pa da je dakle - manjak od 7,33 meseca
obračunat - u svakoj sledećoj penziji – dok je osiguranik koristi.

Sad možemo da se vratimo eksperimentu „in vivo“ – sa belim zecom – u kome lično mogu da posvedočim svaki izneti podatak – jer sa radi o 600 dana - moje „avanture g.Đure“ – u kojima sam dan pre isticanja roka za moju Prvu Žalbu – preživeo i perforaciju čira na želucu – o čemu imam kliničku dokumentaciju.
Za normalan servis građana – moj „predmet“ bi morao biti krajnje jednostavan – jer sam u celoj karijeri – promenio samo 3 radna mesta – a o svemu – kod podnošenja Zahteva (prilog 1.) – priložio detaljni pregled staža (ovde prilog 2.) – sa svim zavodnim brojevima rešenja i datumima – za svih 38 g. i 6 meseci staža.
Ipak – PIO FONDU za BGD – trebalo je 6 meseci da izda I. Privremeno rešenje – na koje sam izjavio Prvu Žalbu, od 25.01.2018 (prilog 3.) u kojoj sam između ostalog konstatovao :

„Predmet moje Žalbe ovde, je mesečna osnovica obračuna moje penzije (do kraja života) – u visini od :
25823,65 (prilog 5.) – što je iznos minimalne penzije, (po Zakonu o PIO) za osobu sa starosnim uslovom, minimum 15 godina radnog staža – nikakve kvalifikacije (najnižeg platnog razreda). Ovoliku osnovicu (posle 6 meseci) obračunali ste : magistru nauka (VIII nivo stručnosti NOKS – i 7.2 „kvalifikacije“) – sa 38 g 6 m i 2 dana (što stoji u mom pregledu realizovanog staža) – ali je proverljivo i kod vas - u mojoj matičnoj evidenciji od 18.12.2017 !!! Osiguraniku (bez lažne skromnosti) – sa projektantskom i izvođačkom licencom INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE (one prave – koja ima registrovanih 26.000 licenciranih inženjera i tehničara) – kao i nosiocu zvanja Istaknutog umetnika Srbije – i NAGRADE ZA ŽIVOTNO DELO : „za celokupni opus i doprinos razvoju primenjene umetnosti i dizajna“ – od 27.marta.2011 !!!

Naravno i oni i ja znamo – da je iste 2014 godine – ukinuta RADNA KNJIŽICA – kao službeni dokument, jer je na svakoj strani sadržala „desnu kolonu“ – pod nazivom NAPREDOVANJE U STAŽU – gde su se unosila unapređenja, priznanja i slično  - i do kraja SFRJ – to j imaloodgovarajuće bodovanje. Zamenom teza nove vlasti – da penzija nije vlasništvo – nego socijalno davanje – koje zavisi od uspešnosti „fiskalne godine“ – jer se PLAĆA (zašto ne reći – „poklanja“) iz Budžeta – ukinuto je više „kvaliteta“ staža, pa tako i moje pomenute „stručne reference“ (ovde prilog 4.) ne moraju nužno da se vide u obračunu penziskog osnova. Ipak, u članu 63. Zakona o PIO – „promakla je“ mogućnost – da kod obračuna tzv. „ličnog boda“ i
2ličnog koeficijenta“ – bude vrednovan poseban učinak, ako su na njega plaćeni doprinosi (po oceni valjda Referenta – koji je kvalifikovan da vrednuje jednog (recimo) Dr. astrofizike !?! U svakom slučaju, sa svim posebnim uslovima (koji moraju biti uneti u matičnu evidenciju – kojoj osiguranik nema pristup) – lični koeficijent ne može preći vrednost „5“ – za razliku od godinwe u kojoj je „učinak“ bio jednak republičkom proseku – pa se unosi najmanja vrednost LK – koja može biti „1“ – čime ne utiče na račun !!!

Šta ovo u prevodu znači ? Da se obračun penzijske osnove (sa neukim referentima) svodi na brojanje dana staža („ako su uneti u matičnu evidenciju“) – računajući (najčešće) sa najmanjim koeficijentom – jer se obračun vrši tako – da koliki god REZULTAT da napravite – ta se vrednost „uprosečuje“ (deli) sa prosečnim godišnjim učinkom – na republičkom nivou !?! Da nije tužno – bilo bi smešno ! Zbog ovoga sam ja uz drugu Žalbu – predložio svoj obračun penzije koja mi pripada po istim uslovima Zakona o PIO (prilog 5.)
Treba uočiti, da sam samo za godinu 2007, kada mi je dodeljen status Istaknutog umetnika – uneo faktor „3“ – iako sam ga do penzionisanja, uživao još 10 godina, kao što sam samo u 2011 godinu, kada sam dobio Nagradu za životno delo – uneo najviši faktor „5“ – iako sam i tu nagradu, do penzije uživao još 6 godina.

Ovim sam hteo da pokažem – da postoji mogućnost vrednovanja „posebnih rezultata“ u stažu. Nemam  iluziju da mogu da živim ni sa svojim obračunom – 55% većim od njihovog od26.000.RSD – kada je  „pijačna korpa“ u septembru 2018 – bila 62.000. – RSD – dakle bez računa, lekova i suplemenata !!!
Ipak – ono preko čega nisam mogao da pređem (u prilogu 6. – svi žuti redovi) je vređanje inteligencije – pokušajem da mi se u obračunskom osnovu – direktno ukrade 5,66 godina staža. Na to sam reagovao svojim čuđenjem zbog nemogućnosti da znam „koliko sam staža uopšte odradio“ (citat II.Žalbe - prilog 7.)

„Nakon 400 dana čekanja, u kojima ste tri puta iskoristili moju iskreno ponuđenu volju „bona fides“ da sačekam svako vaše (recimo trostruko) produženje roka, da primim svaki vaš obračun, ma koliko neodrživ bio, (kao I.Pr.Rešenje u kome ste „pljunuli“ na moj nivo obrazovanja) ... Nakon ovoga sam podneo detaljnu Žalbu (26.01.2018) na 4 strane – sa 5 novih priloga, (ovde prilog 7.) koji dokazuju opravdanost MOGA OBRAČUNA, koji sam ponudio (a koji je samo 55% veći od vašeg) i koji je ispoštovao sve odredbe članova 60 do 70 i 80 – 110 Zakona o PIO.(prilog 6.)
                   Vi ste Predmet gubili, pa nalazili (sve sam dokumentovao) – trebalo je dva meseca da
                   Predmet 11.03.18 – uopšte ode u Direkciju na odlučivanje.
                   Od pvog dana – kada sam stekao starosni uslov – imali ste moj pregled staža
                   Sa triradna mesta (prilog 2.) i vrlo jednostavnim zbirom staža -
Tako dobijena tabela izgleda ovako :
1     3 - otkupljen autorski staž (1979) kod PIO u Ho Ši Minovoj – lično platio po najvišoj tarifi -
10   9 - kontinuirani staž Tehničkog direktora Kolarčeve Zadužbine – najviša plata, kvalifikacije - doprinosi
 8  11 22 - Preduzeće za pro-ing sa p.o.o. INGMAR – vlasnik i Direktor do likvidacije – bez neizmirenog duga
17   6   9 - samostalni umetnik ULUPUDS – Istaknuti Umetmnik i Nagrada za Š.D. – osnovni doprinosi !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38   6   2  - ili 462 meseca (svi po 30 dana) ili 38,529314 – dok sam u Rešenju zatekao „neuklopive“ celine :
                   I onda sledi potpuno neobjašnjivo „prepakivanje“ kalendara (kako ćemo kasnije objasniti)
                   sa obrazloženjem :„različitih režima učinka, i elemenata „ličnog koeficijenta“ i „ličnog boda“ !        
                   Pojavljuju se naime potpuno neobjašnjnive kvote – kojima sam oštećen za ukupno :
                         68 meseci – tačnije 5,66 godina radnog staža !!! Na sledeći način :
32  10  09    - ukupno 394 meseca – osnov za lični koeficijent       = 32,858333 – (prilog 3.)
33  04  05    - ukupan 399 meseci - „penz. staš“ – „u godinama“ = 33,347222 – (prilog 7.)
34  04  05    - ukupan 412 meseci - „penz. staš“ – „u godinama“ = 34,347222 – (prilog 3.)
38   6    2    - ili 462 meseca (svi po 30 dana) ili 38,529314 – iz moje prve žalbe - (prilog 1.)
39   1  20    - ili tačno 469 meseci ili 39,083333 – po kalendaru M.Milankovića –  (prilog 8.)
                   (brojevi priloga na kraju svakog reda – potiču iz različitih Žalbi i Podnesaka – prim.M.R.)

Pitanje od milion US$ glasi – „Koliki je STVARNO staž realizovao M.Rajković tokom karijere“ !?!
(kraj citata II.Žalbe – prim.M.R.)

 „TIGAR ZA SOBOM OSTAVLJA KOŽU – A ČOVEK – IME I DELO !“(vijetnamska poslovica)
Sasvim je očigledno, da oni koji sede (ako sede) u kožnim foteljama i klimatizovanim kancelarijama, nikada neće imati radnu normu, niti bilo kome polagati računa o svom učinku – pa shodno tome  - neće ni žuriti da „raskrče stolove“ pretrpane predmetima – kao u lošoj scenografiji „U registraturi“ A.G.Kovačića !!!
         Isto tako, isti ljudi – nikada neće znati – kako su uspeli da ih PREHRANE – oni „džabalebaroši“ , koji ne znaju šta je posao – jer ne moraju da se „ukucaju u 09:00 i „otkucaju“ u 17:00 !?!  Nikada neće znati šta znači : biti sam sebi i šef i izvršilac, projektant i teničar, tehniški crtač, dizajner, bibliotekar i arhivar, šofer, kurir, portir, nabavljač, kuvarica, spremačica i sve što treba – a pritom nemati čak ni Šefa Računovodstva – da mu ispostaviš račun materijalnih troškova ! (Na „reprezentaciju“ – ni ne pomišljaš) !!!
Pritom – čitav „upravni postupak“ u kome od prvog dana – ništa nije sporno – ne nedostaje „ ni jedan papir“ pa ipak traje, već nevertovatnih 505 dana – pa sam ja u međuvremenu reagovao (citat II.Žalbe - prilog 7.) :
„Takođe zahtevam od PIO Fonda – da javno objasni – koju „pipirevku“ je moj
Predmet igrao u njihovom „kibuki teatru“ – dugih 400 dana – koje sam pratio na portalu
KRETANJE PREDMETA i SMS objave :

15.08.2017 – podnosim Zahtev za penzionisanje – sa rekapitilacijom celog staža u dan         (prilog 2.)
15.08.2017 – moj detaljni pregled realizovanog staža – kao prilog (prilog 1 i/ili8)
26.12.2017 – Prvo Privremeno PIO Rešenje – sa tabelom obračuna                                 (prilog 3.)
26.01.2018 – ZALBA na prvi obračun (zbog perforacije čira) najvljena o roku 10.01.2018        (prilog 4.)
26.01.2018 – Moja tabela OBRAČUNA osnove penzije (koja otkriva krađu doprinosa bolovanja)         (prilog 5.)
13.06.2018 – Direkcija donosi rešenje 01-02/181.6.3 2943/18 – „Žalba se uvažava“ !         (prilog 6.)
25.07.2018 – Primam II.Pr.Rešenje – navodno doneto 17.07 – u  ST.PR. 31.07. još kod (2258)         (prilog 7.)
04.08.2018 – Ova ŽALBA na II.Rešenje (koja je na početku) ali i sa sve 4 tabele obračuna         (prilog 8.)

DA VIDIMO šta se istovremeno dešava na STANJU PREDMETA – i SMS objavama :

11_20.02.18_PREKINUT POSTUPAK (posle I,Pr.Rešenja) – raspoređen kod Ivane PETKOVIĆ
12_23.02.18_PREKINUT POSTUPAK (arhiviran) iako je Žalba najavljena 01.01.18 – o roku !
13_23.02.18_SMS poruka me obaveštava – da „ne postoji Žalba“ – koju ja (zavedenu) – ponavljam
14_28.02.18_ žalba PRONAĐENA_na rasporedu kod LJ.Muladžić
15_11.03.18_ Mesto predmeta_po Žalbi – U DIREKCIJI FONDA _od 07.03.2018
16_09.07.18_SMS poruka :Postupak po žalbi okončan_raspoređen kod A.Pecić – od 05.07.18
17_16.07.18_ od 16.07.18_radi referent (2258) u sobi 401 (u kojoj je i A.Pecić) !?!
18_17.07.18 – sutradan – SMS poruka : „Rešenje po vašoj žalbi je doneto“ – u expediciji ...
      19.07.18 – na početku moga roka za Žalbu – SKINUT sa ST.PREDMETA – moj JMBG – ne radi !?!
19_23.07.18_ (još nisam primio Rešenje – ST.PR. ponovo radi : USVOJEN ZAHTEV – od 25.06.18
20_30.07.18_od 30.07.18 – predmet se „povampirio“ – ponovo na rasporedu – sada kodDelić Marine
21_31.07.18Iako moj rok teče, Žalba nije stigla – Predmet ponovo dodeljen M.Milenković (2258) !?!

Nakon 505 DANA čekanja – ovo smatram nesavesnim poslovanjem i zloupotrebom položaja kojom su :
„Pogažena sva ljudska i građanska prava osiguranika (MR) sa stanovišta neopravdane dužine trajanja postupka (12 meseci), pogrešne primene materijalnog prava i tretmana materijalnih činjenica – čime je grubo prekršen član 6. Evropske Konvencije o ljudskim pravima !“
            Ovo je inače ravno „pokušaju ubistva iz nehata“ kada se radi o vašem (65 +) klijentu !

Kako ja nažalost – takođe nemam više nikakvu veru u naše do srži – korumpirano Tužilaštvo i Pravosuđe – i ovaj korak – je samo nužna stepenica – da bih mogao da se obratim za zaštitu svojih prava – Sudu u Straburu – u kome (koliko sam čuo) ovakav rad Javne Uprave – smatraju NEČASNIM.
Zato je citirani navod – jedinstveno obrazloženje i za Prijavu Komisiji za ljudska prava u Helsinkiju – u ime oko 150.000 novih Zahteva za penziju iz 2017 godine.

Samo da vidimo šta kaže VEŠTAK (čl.85) na obračun – kad vi niste „kadije i sudije“ !!!
(kraj citata II.Zalbe – na II.Privremeno rešenje – prim M.R.)

Kada sam 19.11.2018, napisao četvrti meil (svi će biti priloženi) direktorki Dragani KALINOVIĆ, požalio sam joj se da još uvek nemam KONAČNO REŠENJE, bez koga ne mogu da pokrenem nikakav spor, kada sam joj predočio gornje razloge za Tužbu – prevashodno onu prema Strazburu. Iskreno, tada sam već bio gotovo spreman da odustanem od sudskog gonjenja – na osnovu pragmatične procene, da potvrdom moga obračuna, neću značajno poboljšati svoju „mesečnu situaciju“ – izuzev možda – postizanja nekog većeg OBEŠTEĆENJA – na osnovu zahteva koji sam pomenuo (prilog 11.) od3.222.508,80.-RSD = 27.265.- €
- što je uzeto iz prakse – 10 puta iznos – za koji me je Tuženi oštetio za godinu dana (12 meseci 2018)

Kako sam rekao verovatno bih i odustao – da mi neverovatni PIO FOND BEOGRAD – nije 30.01.2019 poslao „rafal u glavu“ vređanja inteligencije – POZIVOM (prilog 8.) da im vratim dug „preplaćenih penzija“ – koji je nastao njihovim diletantskim obračunom – umanjenja drugog (u odnosu na prvo Rešenje) od 248.- RSD mesečno – koji proizlazi iz njihovog jednogodišnjeg KAŠNJENJA – čime je upravni postupak ušao u sledeću (2018) – što zahteva usaglašavanje sa „fiskalnim podbačajem iz 2017“ – (prilog 8.) !?!

Kako su mi ovim besprizornim gestom bukvalno „izbili vazduh“ – odgovorio sam adekvatnim (prilog 10.) ZAHTEVOM za povraćaj razlike između pripadajuće i obračunate penzije – iako moj OBRAČUN – još niko nije verifikovao (kao recimo sudska instanca) – ali sam barnaveo pravni OSNOV (čl.143, stav 3. Zakona o PIO – tabela – prilog 11.) – za razliku od njihovog POZIVA – koji nema nikakav pravni osnov !

Mislim uostalom da ću citatom iz svog POZIVA – koji sledi – sve pojasniti :
Neverovatno je – ali prijatno iznenađenje – da sam posle 18 meseci (iako sam bar 10 putapitaokada sam pisao dve Žalbe na I.stepeno i dve na II.stepeno rešenjekonačno saznaoza - Odeljenju za zastupanje ! Malo je doduše suprotno definiciji i smislu vaše Službe – dase pojavljujetekada (valjdavi treba da “štitite” Državu – tačnije PIO FOND – od(pretpostavljamOsiguranikakoga ste “kalibrilari” na 25.000 mesečno – umesto da ste bili tu– kada je Osiguranik (koji 40 godulaže u PIO fond) – da bistepre svih vi - imali svakogprvog u mesecu PLATU – čiju realizaciju – ničim ne dokazujete – ali zato imate – beneficiraniradni staž !

1. – Poslali ste mi POZIV (bez ikakvog zakonskog osnova) – koji vređa moju inteligencijejerpredstavlja klasičan (od Rimskog pravaprimer PREVARE – u kojoj ja Treba da nasednemtako što ću svojim aktom (činjenjem) – u ovom slučaju uplatom simboličnog iznosa od 2.500.-RSD – da LEGITIMIŠEM - tačnije da potvrdim osnovanost (i čak prihvatim kao obavezu) –vaš zahtev koji nema nikakav pravni osnovDa podsetim – kada ste cenili da imate “pravniosnov” (kod dva prvostepena i dva drugostepena Privremna Rešenja) – nije vam biladovoljna 1,5 strana Aformata – ili oko 6.000 karaktera – bez belina (7.200 sasamo danabrojite brlanova ZakonabrUredbikoje su objavljene u Sl.Glili Sl.Listbroj taj i taj,objavljen tada i tadakoji važi od ….. a na osnovu kojih – mi po Zakonu – umanjujetepenziju za trećinu !!!  
Gornji (vaš) poziv nema nikakav pravni osnov – za razliku od mogkoji navodi pravni okvir,na osnovu koga smatram da ste me oštetili, što mora da verifikujem – neko TREĆI – ko nijeni kadija – ni sudija” !!!

Moja spekulativna priroda može čak pretpostaviti i odakle potiče ovaj sumnjivi račun !?! (prilog 9.)
Uzmimo recimo – da ste vi ispoštovali svoj rok od 60 dana za I.Pr.rešenje – ja 15 dana zaŽalbu – Vi novih 60 dana za II.Pr.rešenje – ja 15 dana za Žalbu = ukupno 5 meseci – I jošostaje Direkciji – dva puta po 15 dana – koje je jedino Direkcija ispoštovala – I mi ne bizagazili” u 2018 – svakako ne posle 15.02.18 !!!
A razlog koji Direkcija u svom II Rešenju navodi kao potrebu za “usaglašavanjem” –24.09.2018Ispostavilo se da je fiskalni rezultat u 2017 “podbacio” – pa je to usaglašavanje –moje drugo rešenje – umanjilo za tačno : 248. – RSD !!!  Tada ne bi bilo perforacije čira – kaodokaza - ugrožavanja života I zdravlja !!!
EUREKA – je li to razlog za čitavu ovu kampanju oko 2.500. – RSD

E sad da podsetim – da ste vi prvo Rešenje izdali za 6 meseci – I već “ušli” u 2018.
Zašto mislite da bi mene, kao Osiguranika – trebalo da interesuje vaše trostruko kašnjenje – koje prouzrokujke reviziju – obračunske osnove moje penzije ?
Zašto mislite da treba da me zanima – vaša revizija – kad ste me već oštetili za trećinu penzije !?!
Šta mislite da meni znači – što je vaša Država (suprotno prognozama) fiskalno - podbacija 2017. godinu ?
Zašto mislite da bih vam ja nadoknađivao tu razliku – kad ste mi vi – čak bez da me obavestite – uplaćivali iznose – na koje sam se ja 4 puta žalio ? Koliko se ja razumem u poslovanje (a vodio sam gradilišta sa neuporedivo većim obimom investicija i nebrojeno više kriterijuma usaglašavanja) ovu razliku – iskazanu u vašem IONI Izveštaju – treba ODBITI OD PLATE – onome od vas - ko je kasnio, ili ko je “loše računao” !
I to bi bilo skoro sve, o ovom “sumnjivom papiru” – kad on ne bi proizlalio iz sledećeg – koji tek “tragičan” !  
I kada još - ovaj obračun ne bi sadržao – notornu neistinu – da postoji KONAČNO REŠENJE !!!

(kraj citata dela moga POZIVA za povraćaj pokradene penzije – za period od 18 meseci)

Naravno, o ovoj lakrdiji – sam morao mejlom da izvestim Direkciju 20.02.2019 (ovde prilog 12.)


* * *   N a s t a v i ć e    s e    * * *


PREGLED RANIJIH POSTOVA :

28.03.2018_POROĐAJNE  MUKE  PENZIONERA –
25.06.2018_GODINU  DANA  NA  IVICI – BEZ  IKAKVOG  STATUSA
08.07.2018_2.STEPENO  REŠENJE – ZA  KRETENE
09.07.2018_KO  KAŽE  DA  PIO – NE  RADI  NIŠTA
16.07.2018_PIO  IZMISLIO – PERPETUUM  MOBILE
20.07.2018_PIO ekspedicija_ APOLO 13 (!?!) 14
31.08.2018_KO MENI U PIO – PLAĆA DNEVNICU
10.09.2018_SMS  od  PIO_od 1732 karaktera_KRIJE  ŠTA ?
15.09.2018_EVO  ŠTA  KRIJE  PIO  BEOGRADA – U  OBRAČUNIMA